07.07.2022
10 steps to resolve conflicts in children

10 kroků k řešení konfliktů u dětí

Konflikty jsou mezi lidmi běžné, každý vztah je náchylný ke konfliktům. Proto jsou přirozené a nemusí být negativní; konflikty mohou vést ke kreativním řešením a přispívat k lepší interakci a vztahům mezi lidmi. Je důležité učit děti strategiím řešení konfliktů, aby je dokázaly řešit pozitivně a zlepšily své sociální interakce.

Co je to konflikt?

Konflikt lze chápat jako situaci nebo okolnost, která zahrnuje problém nebo obtíž. Konflikt obvykle vyvolává negativní pocity, jako je nepohodlí, špatná nálada, bezmocnost, úzkost atd. A může vyvolat konfrontace, neshody a napětí.

Konflikt je proto obvykle vnímán jako něco negativního, čemu je třeba se vyhnout. Konflikt však lze chápat jako příležitost k učení. Je to příležitost naučit se mimo jiné sociálním dovednostem a vyjednávacím dovednostem, empatii, respektu, vyjednávání, naslouchání a rozhodování. Dává nám to také možnost učit se od nich a rozvíjet společné strategie řešení, když se tak stane, budeme to řešit konstruktivně a posilovat emocionální vazby s druhou zúčastněnou stranou.

Je velmi důležité, abychom hledali pozitivní řešení konfliktů, které s dětmi máme, a zároveň je od samého počátku učili řešit konflikty uvolněně a pozitivně, prostřednictvím dialogu, komunikace a porozumění, ale také bez ustupování.

Pokud se od útlého věku naučí řešit konflikty, budou schopny čelit budoucím konfliktním situacím beze strachu, bez vnucování se a ustupování, hledat konstruktivní řešení a alternativy. Tím přispějeme k jejich rozvoji, ale i k jejich pohodě a emočnímu zdraví a v konečném důsledku k jejich osobnímu štěstí.

 1. Především zachovejte klid a dívejte se na konflikt jako na příležitost ke změně a dialogu s dětmi.
 2. Jasně a beze strachu identifikujeme konflikt, pojmenujeme jeho příčiny a důsledky.
 3. V tomto kroku identifikace nezapomeňte kritizovat nebo mluvit o konfliktu, nikoli o osobě.
 4. Využívejte naslouchání, empatii a dialog. Nesoustřeďte se na mluvení a vysvětlování svého pohledu, vžijte se do situace druhé osoby, naslouchejte jí a pochopte ji.
  • Pak vysvětlete svůj pohled na věc a při tom používejte sdělení „já“ místo sdělení „ty“, tj. nepoužívejte výrazy typu „nemyslíš na druhé, jsi špatný, děláš to špatně…“, ale výrazy typu „jsem naštvaný kvůli…, nemám rád ….., když děláš tohle, myslím si, že… a omlouvám se ….“.
 5. Používejte smysl pro humor a pozitivní myšlení. Pokud můžete, použijte vtipy ke zmírnění napětí.
 6. Neberte si to osobně, když dojde ke konfliktu, není to proto, že by vás dítě chtělo záměrně naštvat, má své vlastní názory a pohledy.
 7. Než začnete mluvit, nespěchejte a uvolněte se. Pokud jste rozrušeni, počkejte chvíli a začněte hledat řešení.
 8. Vnímejte konflikt jako zvláštní příležitost k dialogu a komunikaci a ke společnému hledání alternativ.
 9. Naučte se vzdávat a učte se vzdávat také.
 10. Jděte dítěti příkladem ve všech konfliktech, které se s ním nebo s jinými lidmi vyskytnou.

Souhrn

 • Poslouchejte
 • Zprávy ME místo zpráv YOU
 • Hledejte společně s dětmi konsensuální alternativy.
 • Diskutujte o různých alternativách a jejich důsledcích. Pokud má dítě konflikt s jinou osobou a žádá vás o pomoc při jeho řešení, můžete s ním sehrát alternativy, nacvičit s ním postup.
 • Proveďte tu, která je podle vás pro všechny nejlepší.

Konflikty ve škole Jak řešit konflikty ve třídě?
Škola funguje jako mikrospolečnost se svými nepsanými pravidly, systémem vztahů, vazeb a zájmů. Když jdou děti do školy, vstupují do určitého světa, do určité společnosti, ve které budou muset fungovat, jak nejlépe dovedou. Toto sociální jádro, jímž je škola, slouží jako výchovné a sociální učební prostředí, tvořící síť situací, v nichž budou rozvíjet své sociální dovednosti.

Pro jejich emocionální pohodu je zásadní, aby se naučily a rozvíjely strategie, které jim umožní přiměřeně se sociálně ovládat. Tyto dovednosti přispějí k jejich současnému blahu a budoucímu úspěchu v dospělosti.

Mikrospolečnost, která se vytváří ve třídě, není bez konfliktů. Každý lidský vztah předpokládá existenci řady konfliktů. Je velmi důležité, aby se děti naučily zvládat konflikty a úspěšně je řešit. Nemůžeme je od konfliktů osvobodit, ani to není dobré, protože se s nimi budou muset potýkat po celý život.

Konflikt je nevyhnutelný, je součástí procesu růstu a vývoje každé sociální skupiny i jednotlivce. Konflikty ve škole jsou přirozené pro sociální skupinu, která tvoří třídu, a pro vývoj lidí, kteří tuto sociální skupinu tvoří.

Neměli bychom je chápat jako synonymum nekázně, ale jako přirozenou událost v rámci společenského procesu, v němž se lidé vyvíjejí. Konflikt musíme využít jako výchovný nástroj, který nám umožňuje hledat alternativy, rozvíjet tvůrčí myšlení, soužití a hledání obohacujících řešení.

Schopnost dětí úspěšně řešit konflikty konstruktivním způsobem bude klíčem k jejich sociálnímu úspěchu a osobní pohodě.

9 tipů, jak naučit děti řešit konflikty ve třídě

 • Rozvíjejte alternativní myšlení dětí. Pomozte jim představit si co nejvíce řešení konfliktu. Toho můžete dosáhnout nácvikem na příkladech konfliktů.
 • Podporovat emoční výchovu. Konflikty obvykle vznikají proto, že se do nich emocionálně zapojujeme. Je důležité poskytnout dětem emoční inteligenci, která jim umožní zvládat své emoční stavy a poskytne jim sociální dovednosti.
 • Učte je vztahu mezi chováním a postojem a různým postojům a chování, které mohou zaujmout tváří v tvář konfliktu. Máme na mysli způsob, jakým o konfliktu přemýšlíme, a postoj, který k němu zaujmeme a který nás povede k určitému chování.
 • Vzdělávejte k nenásilnému řešení konfliktů prostřednictvím dialogu.
 • Ukažte jim skript pro řešení konfliktů tohoto typu:
 • Můj pohled na věc:
 • Uklidni se, abych pochopil ten konflikt.
 • Přemýšlení o tom, co chci
 • Vyjadřovat asertivně, co chci, abych byl pozorně vyslechnut.
 • Úhel pohledu ostatních lidí.
 • Pozorně naslouchejte ostatním zúčastněným.
 • Zamyslete se nad svými zájmy.
 • Přemýšlejte, objevujte a vytvářejte alternativy, které jsou dobré pro všechny.
 • Péče o sebevědomí, aby měli sílu bránit se, bez agresivity před útoky a dokázali vyjádřit svůj názor v konfliktech.
 • Rozvíjet empatii, základ řešení konfliktů, je založeno na naší schopnosti přemýšlet o úhlu pohledu druhých lidí, a ne jen o svém vlastním.
 • Učte je příkladem. Snažte se řešit konflikty komunikací a dialogem, nikdy ne křikem nebo jakoukoli agresí.
 • Nevyhýbejte se konfliktům ani do nich přímo nezasahujte (pokud to není nutné). Sloužte jim jako průvodce při jejich řešení.

Tipy pro řešení sourozeneckých problémů konflikt mezi sourozenci

Tips for resolving a sibling conflict between siblings

1. Je důležité, aby každé dítě mělo své místo.
2. V konfliktu se nestavte na místo žádného z dětí.
3. Nastavte pravidla tak, aby předem věděli, co se od nich očekává.
4. Vyhledávejte aktivity, které zahrnují spíše spolupráci než soutěžení.
5. Podporovat dialog a porozumění během konfliktu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector